Sábado 20 Xullo 2024

*Descarga o Boletín informativo en pdf no seguinte enlace: BOLETÍN 1_2018- Limpezas.pdf

A vaga de lumes que asolou Galicia o pasado mes de outubro de 2017 provocou a morte de catro persoas e levouse por diante unhas 50.000 hectáreas, das cales, o 53% delas era masa arborada. Nesas mesmas datas, varias vivendas dos núcleos de Noceda e Castelo correron un grave risco de ser alcanzadas polo lume debido á existencia de arborado e monte baixo nas inmediacións das mesmas.

Todo elo pon de manifesto que aínda queda moito por facer no tocante a limpeza de fincas e tala de árbores nas franxas de seguridade dos núcleos de poboación.

Co fin protexer as persoas e os seus bens fronte aos incendios forestais, o pasado 28 de decembro publicáronse no Diario Oficial de Galicia varias modificacións da Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais que hai que cumprir ANTES DO 31 DE MAIO DE CADA ANO.

1º.- Determínanse dous grupos de especies para os efectos da xestión da biomasa vexetal e da ordenación das repoboacións forestais:

 GRUPO 1:

NOME COMÚN

ESPECIE

Pino galego

Pinus pinaster

Pino silvestre

Pinus sylvestris

Pino de Monterrey

Pinus radiata

Pino de Oregón

Pseudotsuga menziesii

Mimosa

Acacia dealbata

Acacia negra

Acacia melanoxylum

Eucalipto

Eucalyptus spp

Queiruga

Calluna vulgaris

Carqueixa

Chamaespartium

Xesta

Cytisus spp

Uz, carpaza

Erica spp

Xesta, piorno

Genista spp

Fento

Pteridium aquilinum

Silva

Rubus spp

Toxo

Ulex europaeus


 
GRUPO 2:

NOME COMÚN

ESPECIE

Amieiro (Aliso)

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Pradairo(Arce)

Acer pseudoplatanus L.

Bidueiro (Abedul)

Betula sp.

Freixo (Fresno)

Fraxinus excelsior L.

Castiñeiro (Castaño)

Castanea sativa Mill.

Cerdeira(Cerezo)

Prunus aviun L.

Carballo(Roble)

Quercus robur L.

Aciñeira(Encina)

Quercus ilex

Ablaira(Avellano)

Abeleira: Corylus avellana L.

Chopo(Olmo)

Ulmus glabra Huds.

Loureiro(Laurel)

Laurus nobilis L.

Nogueira(Nogal)

Juglans regia L.

Tendo en conta os dous grupos de especies, a continuación enuméranse os distintos tipos de bens a protexer con indicación das distancias nas que hai que realizar as labores de limpeza e adaptación á normativa. Son os seguintes:

1.- Vivendas illadas e núcleos de poboación: Non pode haber especies do Grupo 1 nunha franxa de 50 metros nin especies do Grupo 2 a menos de 15 metros.

As distancias anteriores mediranse do seguinte xeito:

A.- Núcleos rurais, núcleo urbano o solo urbanizable: A partir da delimitación que figura no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de As Nogais que se pode consultar nas oficinas municipais ou na páxina web (www.concelloasnogais.es) no apartado:

PXOM – 02 Asentamento poboacional – Planos: Ortofoto 1 de 2 e Ortofoto 2 de 2.

B.- Vivendas illadas ou outras edificacións en solo rústico: A partir das paredes exteriores das mesmas.

2.-  Estradas e camiños: Non pode haber especies do Grupo 1 nunha franxa de 10 metros nin especies do Grupo 2 a menos de 4 metros, medidos dende o exterior da cuneta.

3.- Pistas forestais principais: Non pode haber especies do Grupo 1 nunha franxa de 4 metros nin especies do Grupo 2 a menos de 2 metros, medidos dende o exterior da cuneta.

4.- Gasolineiras e instalacións industriais: Non pode haber especies do Grupo 1 nunha franxa de 50 metros nin especies do Grupo 2 a menos de 25 metros.

5.- Ríos ou regatos de máis de 2 metros de ancho: Non pode haber especies do Grupo 1 nunha franxa de 15 metros nin especies do Grupo 2 a menos de 5 metros, medidos a partir do dominio público hidráulico.

6.- Zonas de labradío, cultivo, prado ou pastos SEN especial protección agropecuaria: Nas parcelas colindantes a estas non pode haber especies do Grupo 1 nunha franxa de 10 metros nin especies do Grupo 2 a menos de 4 metros, medidos dende o límite da propiedade.

7.- Parcelas en solo rústico CON especial protección agropecuaria: Nas parcelas colindantes a estas non pode haber especies do Grupo 1 nin do Grupo 2 nunha franxa de 10 metros medidos dende o límite da propiedade.

PROCEDEMENTO EN CASO DE INCRUMPRIMENTO:

No suposto de incumprimento do disposto anteriormente, a normativa obriga ao Concello a proceder á execución subsidiaria dos traballos, cargando os custes ao propietario das parcelas. No caso de que o propietario da parcela sexa descoñecido e non se lle poidan repercutir os custes da execución subsidiaria, a administración poderá levar a cabo a expropiación forzosa da parcela cando os custes da limpeza superen o valor catastral da mesma.

Faise fincapé en que a lexislación prevé que a administración poderá repercutir os gastos de extinción dun incendio ás persoas responsables de non cumprir co deber de limpeza e xestión da biomasa vexetal nas distancias sinaladas, segundo o establecido na lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais e na lei 7/2012, de montes de Galicia e as súa modificacións.

Por todo o anterior, é de máximo interese para todos os veciños e veciñas do Concello de As Nogais que as fincas, montes e solares da súa propiedade se atopen nun axeitado estado de limpeza e coa masa vexetal desbrozada. Se ben este é un deber que teñen os propietarios dos terreos durante todo o ano, a partires destas datas cobra unha especial relevancia debido ao alto risco de incendios da época seca.

AS NOGAIS, a 8 de xuño de 2018.

Asdo.: O ALCALDE, Jesús Manuel Núñez Díaz

 

 

 

Portal de Transparencia

Sede Electrónica

Plan Xeral de Orenación Municipal

pxom

Patrimonio Cultural

rutas senderismo

O tempo

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Newsletter

Suscríbete ao noso boletín e mantente informado..